ข้อมูลแพทย์

ผศ.นพ.วรากร  จริงจิตร

อาจารย์ประจำหน่วยโรคกระดูกและข้อในผู้ใหญ่
ภาควิชาออร์โทปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประวัติการศึกษา

  • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • วุฒิบัตรศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • วุฒิบัตรศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์บูรณะสภาพข้อสะโพก-ข้อเข่า และข้อเทียมคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
  • ประกาศนียบัตรศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์บูรณะสภาพข้อสะโพก-ข้อเข่า และข้อเทียม จาก Case Western Reserve University รัฐโอไฮโอ ประเทศสหรัฐอเมริกา
  • ประกาศนียบัตรศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์บูรณะสภาพข้อสะโพก-ข้อเข่า และข้อเทียม จาก Hospital For Special Surgery รัฐนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา

มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคกระดูกและข้อ โดยเฉพาะโรคข้อเข่าและข้อสะโพกเสื่อม ทั้งการรักษาโดยวิธีการไม่ผ่าตัดและการรักษาโดยวิธีการผ่าตัด โดยเฉพาะการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเทียม และการผ่าตัดโรคทางข้อเข่าและข้อสะโพกที่ซับซ้อนด้วยวิธีการและเทคโนโลยีสมัยใหม่

   ให้การดูแลรักษาผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาหรือถูกส่งตัวเพื่อรักษาต่อที่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ซึ่งเป็นโรงพยาบาลขนาดใหญ่ที่รักษาผู้ป่วยโรคซับซ้อน จึงทำให้มีประสบการณ์ในการดูแลรักษาผู้ป่วยกลุ่มนี้สูง 

    ปัจจุบันให้การสอนนักศึกษาแพทย์ นักศึกษาสายวิทยาศาสตร์การแพทย์ สอนและฝึกอบรมแพทย์ใช้ทุน แพทย์ประจำบ้าน และแพทย์ประจำบ้านต่อยอด คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นอกจากนี้ยังเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่บุคลากรทางการแพทย์และประชาชนทั่วไปอย่างต่อเนื่อง 

Professor Randall Marcus

Case Western Reserve University

Professor Russell Windsor

Hospital For Special Surgery